Suteiktos pasirinkimo galimybės


Bendras dalykas Høyre politikoje yra tai, kad suteiktos pasirinkimo galimybės visuomenės, kuri remiasi laisve ir pasirinkimo laisve, o ne nereika- lingu dėmesiu detalėms.

suteiktos pasirinkimo galimybės

Kad turėtume pasirinkimo laisvę, mums reikia įvairovės. Høyre siekia tinkamų valstybinių sprendimų, taip pat dalies sprendimų perleidimo savanorių organizacijoms ir privačiam sektoriui tam, kad įvairovė atsirastų.

suteiktos pasirinkimo galimybės bitcoin mainų lokalė

Pasirinkimo laisvė Høyre siekia, kad visuomenė remtųsi pasitikėjimu žmogumi. Visi turi turėti didžiausią įmanomą laisvę ir atsakomybę formuoti savo pačių gyvenimą ir savo pačių ateitį, remdamiesi pagarba ki- tiems ir bendruomenei. Pasirinkimo laisvė yra natūrali galimybės apspręsti savo paties gyvenimą dalis.

suteiktos pasirinkimo galimybės

Høyre siekia, kad visuomenė suteiktų galimybes visiems bei laisvę pasirinkti. Asmeninė laisvė natūraliai apsiriboja susidurdama su kitų žmonių laisve.

Suteikiant teisę į tam tikros rūšies žuvų žvejybos galimybes ūkio subjektui apskaičiuojama, kokią per pasirinktus 3 kalendorinius metus Lietuvos Respublikai skirtų tos rūšies žuvų žvejybos galimybių dalį vidutiniškai sudarė to ūkio subjekto per tuos pačius 3 metus sugautų tos rūšies žuvų kiekis arba, jeigu Lietuvos Respublikai buvo skirtos žvejybos galimybės, išreikštos žvejybos dienomis vienam žvejybos laivui ar žvejybos pastangomis, — kokią Lietuvos Respublikai skirtų žvejybos galimybių dalį sudarė suteiktos pasirinkimo galimybės ūkio subjekto valdomo kiekvieno žvejybos laivo bendras žvejotų dienų skaičius toliau — atskaitos duomenys. Ūkio subjekto atskaitos duomenys apskaičiuojami pagal to ūkio subjekto žemės ūkio ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pateiktus duomenis, esančius žuvininkystės duomenų valstybės informacinėje sistemoje. Kiekvienas ūkio subjektas turi teisę pasirinkti bet kuriuos 3 kalendorinius metus, pagal kuriuos bus apskaičiuojami atskaitos duomenys toliau — pasirinkti metaiiš paskutinių 10 kalendorinių metų iki tų metų, kuriais konkrečiam ūkio subjektui yra suteikiamos teisės į žvejybos galimybes.

Lygybė Visi žmonės turi būti gerbiami vienodai ir su jais turi būti elgiamasi kaip su lygiaverčiais, nepriklau- somai nuo lyties, amžiaus, religijos, tautybės, neįgalumo ar seksualinės pakraipos. Høyre sieks lygy- bės visuomenėje.

Žinios Høyre siekia išspręsti ateityje laukiančius iššūkius per žinių politiką, kuri remiasi kokybe ir pagrind- iniais įgūdžiais. Investuodami į mokslą ir inovacijas bei remdamiesi suteiktos pasirinkimo galimybės ir pagrįsta ekonomine politika, Høyre siekia užtikrinti darbo vietų skaičių ir suteikti pagrindą naujoms įmonėms kurtis. Høyre laikosi nuomonės, kad socialinės gerovės valstybė geriausiai užtikrinama per verslo ir darbo rinkos įvairovę, turinčią plačiai pasiskirsčiusius savininkus.

suteiktos pasirinkimo galimybės

Høyre siekia tokios politinės krypties, kuri sutvirtintų savininkų demokratiją ir garantuotų gerą galios pasiskirstymą.